skip to Main Content
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut
06 53 78 56 87 info@lourenskalverdijk.nl Volg mij op facebook

Algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden van Lourens Kalverdijk

I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

II. Voor de consulten wordt bij het maken van een afspraak direct een factuur opgemaakt en dient direct betaald te worden ter bevestiging van de afspraak. Meestal zal hiervoor een tikkie verstuurd worden, die de client dan direct kan betalen.

III. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Vooruit betaalde bedragen zullen uiteraard worden terug betaald, streven is binnen acht dagen na annulering.

IV. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt contant of per tikkie direct te worden voldaan. Indien op rekening dan dient de factuur binnen 48 uur na datum van de factuur te zijn betaald.

V. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

VI. Bij niet betalen binnen 8 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

VII. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Back To Top