skip to Main Content
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut
06 53 78 56 87 info@lourenskalverdijk.nl Volg mij op facebook

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier

aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige

behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om ervoor te zorgen dat de juiste onderzoeken worden besteld bij laboratoria en/of de juiste suppletie wordt besteld en afgeleverd bij het juiste adres
  • verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een overdracht van gegevens

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen en aan de administratie plichten kan voldoen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,

zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

THERAPEUTISCH ADVIES

De adviezen en afspraken die tijdens de consulten worden gemaakt worden per mail verstuurd.

Alsook eventueel specifiek digitaal opgevraagde uitslagen van onderzoeken. Uitslag kunnen ook als hard-copy worden aangevraagd en overhandigd tijdens een consult.

INZAGE EN OPZEGGING

U hebt te allen tijde recht op inzage van uw dossier. U kunt te allen tijde besluiten de behandeling te beëindigen door middel van een schriftelijke of mondelinge communicatie. Uw dossier zal 20 jaar bewaard worden conform de wet, ingaande vanaf uw 18e levensjaar.

Back To Top