Betalingsvoorwaarden
Consulten moeten direct binnen 24 uur na het eerste consult via Tikkie of online betaald worden. Dit geldt ook als u meerdere consulten boekt.

U ontvangt hiervoor een factuur per e-mail.

Supplementen worden achteraf gefactureerd.

Laboratoriumonderzoek moet vooraf betaald worden. De resultaten kunnen per persoon en onderzoek verschillen.

Gefactureerde bedragen moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum betaald worden.

Annuleringsvoorwaarden
Als u verhinderd bent, annuleer of wijzig dan uw afspraak 48 uur van tevoren per e-mail of telefoon.

Bij niet tijdig annuleren, ben ik genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Bij het boeken van 3 of 5 sessies moet annulering of wijziging 48 uur van tevoren worden gemeld, per e-mail of telefoon.

Bij annulering van 3 sessies: binnen 48 uur voor het 1e consult of na het 1e consult is het tarief Eur 100; na het 1e consult is de teruggave Eur 75 (resp. Eur 85 voor op locatie), mits 48 uur voor het 2e consult ontvangen; na het 2e consult is geen restitutie mogelijk.

Bij annulering van 5 sessies: binnen 48 uur voor het 1e consult of na het 1e consult is het tarief Eur 100; na het 1e consult is de teruggave Eur 150 (resp Eur 170 voor op locatie); na het 2e consult wordt Eur 75 (resp. Eur 85 voor op locatie) teruggegeven; na het 3e consult is geen restitutie mogelijk.

Verzuim
Als de cliënt niet binnen 8 dagen na de factuurdatum betaalt, is hij in verzuim zonder nadere ingebrekestelling en wordt 1% rente per maand over het hoofdbedrag in rekening gebracht zolang de cliënt in gebreke blijft.

Bij niet betalen binnen 8 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.