Uw privacy is belangrijk.

Voor een effectieve behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanmaak. Dit is tevens een wettelijke verplichting, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat notities over uw gezondheid en informatie over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Verder bevat het dossier gegevens die essentieel zijn voor uw behandeling en die ik, na uw uitdrukkelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals de huisarts.

Ik waarborg uw privacy door:
• Zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische informatie
• Te verzekeren dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut ben ik de enige met toegang tot uw dossier en ik ben gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor:
* Het bestellen van de juiste onderzoeken bij laboratoria en/of de juiste supplementen, die vervolgens op het juiste adres worden afgeleverd
* Verwijzing naar een andere behandelaar, uitsluitend met uw expliciete toestemming
* Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld na afronding van de therapie of bij overdracht van gegevens
* Waarneming tijdens mijn afwezigheid
* Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
* Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen en voldoen aan administratieve verplichtingen.

Mocht ik om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij mij niet van toepassing*
* Uw naam, adres en woonplaats
* Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
* De datum van de behandeling
* Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

Therapeutisch advies
De adviezen en afspraken die tijdens de consulten worden gemaakt worden per mail verstuurd.
Alsook eventueel specifiek digitaal opgevraagde uitslagen van onderzoeken. Uitslag kunnen ook als hard-copy worden aangevraagd en overhandigd tijdens een consult.

Inzage en opzegging
U hebt te allen tijde recht op inzage van uw dossier. U kunt te allen tijde besluiten de behandeling te beëindigen door middel van een schriftelijke of mondelinge communicatie.